تدوین برنامه راهبردی توسعه گردشگری در مناطق نمونه گردشگری روستایی ( مطالعه موردی: روستای نمونه گردشگری میمند در شهرستان شهربابک)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهربابک

10.22048/rdsj.2020.178156.1791

چکیده

گردشگری روستایی می تواند به مانند یکی از گزینه های مناسب برای درآمدزایی و ایجاد شغل و تحولات و دگرگونی های مثبت روستاها درنظر گرفته شود. با توجه به این مهم پژوهش حاضر در پی شناخت توانمندیهای روستای نمونه گردشگری میمند و تدوین برنامه استراتژیک گردشگری با استفاده از مجموعه عوامل درونی (قوت ،ضعف) ومجموعه عوامل بیرونی( فرصت ، تهدید) می‌باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی می‌باشد. گردآوری اطلاعات و داده های مورد نیاز به روش بررسی‌های اسنادی و کتابخانه ای و مطالعات میدانی صورت گرفته و برای تحلیل اطلاعات با بهره‌گیری از تکنیک SWOT نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای گردشگری تجزیه و تحلیل شده و استراتژی‌های ممکن جهت توسعه گردشگری منطقه تدوین شده است. یافته های حاصل از این تحقیق بیانگر آن است که در این روستا 9 قوت‌،7 ضعف داخلی‌، در عین حال 8 فرصت و5 تهدید بیرونی دارای تاثیر عمده بر کارکردهای گردشگری روستا می‌باشد. نتایج ارزیابی‌های حاصل از مدل راهبردی SWOT نشان می‌دهد که در بین عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر توسعه گردشگری میمند،T4,O8,W4,S4,به ترتیب دارای امتیاز وزنی،39/0 ،51/0، 6/0 ، 72/0 بوده و امتیاز نهایی ماتریس ارزیابی عوامل درونی (21/3) و بیرونی (26/3) نشان می دهد که در مجموع شرایط منطقه مورد مطالعه از نظر امتیازهای گردشگری در شرایط مطلوب قرار دارد. استراتژی‌های منتج‌ از ‌راهبردSWOT نشان داد که راهبرد تهاجمی(SO) با امتیاز 41/3 به عنوان اولین الویت و راهبردهای(ST) با امتیاز 29/3،(WO) با امتیاز 17/3 ،(WT) با امتیاز 05/3 به ترتیب در اولویتهای بعدی برنامه ریزی گردشگری میمند می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Development of a Strategic Tourism Development Plan in Sample Rural Tourist Attraction Villages (Case Study: The Meymand tourist attraction village in the Shahrbabak town)

نویسنده [English]

  • Rokhsareh Asadikorom
Assistant Professor , shahrbabak branch Islamic azad university, shahrbabak, Iran
چکیده [English]

Rural tourism serve as one of the appropriate options for making money, creating jobs, positive developments and positive developments in villages that are considered. Therefore, the main objective of this research study is to identify the capabilities Meymand village for tourist attraction  and development of a tourism development strategic plan by using a set of internal factors (strengths, weaknesses) and a set of external factors (opportunities, threats). The research is of the descriptive type and analytical methods are used for data processing. Collecting information and data required by a library study and field studies were conducted by the researchers , the information collected was analyzed by using the SWOT technique (to find strengths, weaknesses, opportunities and threats) and proper regional tourism development strategic plan was adopted. As a result, seventeen strengths and opportunities were identified in the village versus twelve weaknesses and threats. It affects tourism functions in Meymand. The results from strategic SWOT study imply that among the internal and external factors affecting the development of tourism in Meymand, the T4, O8, W4, S4 parameters have weights of 0.39, 0.51, 0.6, and 0.72 respectively. Moreover, the internal factors (3.21) and external (3.26) for assessment matrices indicate that the conditions of the region for tourism are at their optimal points. The result of the strategies adopted from SWOT indicated that (SO) with a score of 3.41 is the top priority, and (ST) with a score of 3.29, (WO) with a score of 3.17, (WT) with a score of 3.05 are successively the next priorities in the Merman tourism plan for the year 2016.

کلیدواژه‌ها [English]

  • strategic plan
  • Meymand Village
  • Rural tourism
  • SWAT model