تدوین برنامه راهبردی توسعه گردشگری در مناطق نمونه گردشگری روستایی ( مطالعه موردی: روستای نمونه گردشگری میمند در شهرستان شهربابک)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهربابک

10.22048/rdsj.2020.178156.1791

چکیده

گردشگری روستایی می تواند به مانند یکی از گزینه های مناسب برای درآمدزایی و ایجاد شغل و تحولات و دگرگونی های مثبت روستاها درنظر گرفته شود. با توجه به این مهم پژوهش حاضر در پی شناخت توانمندیهای روستای نمونه گردشگری میمند و تدوین برنامه استراتژیک گردشگری با استفاده از مجموعه عوامل درونی (قوت ،ضعف) ومجموعه عوامل بیرونی( فرصت ، تهدید) می‌باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی می‌باشد. گردآوری اطلاعات و داده های مورد نیاز به روش بررسی‌های اسنادی و کتابخانه ای و مطالعات میدانی صورت گرفته و برای تحلیل اطلاعات با بهره‌گیری از تکنیک SWOT نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای گردشگری تجزیه و تحلیل شده و استراتژی‌های ممکن جهت توسعه گردشگری منطقه تدوین شده است. یافته های حاصل از این تحقیق بیانگر آن است که در این روستا 9 قوت‌،7 ضعف داخلی‌، در عین حال 8 فرصت و5 تهدید بیرونی دارای تاثیر عمده بر کارکردهای گردشگری روستا می‌باشد. نتایج ارزیابی‌های حاصل از مدل راهبردی SWOT نشان می‌دهد که در بین عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر توسعه گردشگری میمند،T4,O8,W4,S4,به ترتیب دارای امتیاز وزنی،39/0 ،51/0، 6/0 ، 72/0 بوده و امتیاز نهایی ماتریس ارزیابی عوامل درونی (21/3) و بیرونی (26/3) نشان می دهد که در مجموع شرایط منطقه مورد مطالعه از نظر امتیازهای گردشگری در شرایط مطلوب قرار دارد. استراتژی‌های منتج‌ از ‌راهبردSWOT نشان داد که راهبرد تهاجمی(SO) با امتیاز 41/3 به عنوان اولین الویت و راهبردهای(ST) با امتیاز 29/3،(WO) با امتیاز 17/3 ،(WT) با امتیاز 05/3 به ترتیب در اولویتهای بعدی برنامه ریزی گردشگری میمند می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Develop a strategic tourism development plan in rural tourism samples (Case Study: Maymand village tourism in the Shahrbabak)

نویسنده [English]

  • Rokhsareh Asadikorom
Assistant Professor , shahrbabak branch Islamic azad university , shahrbabak , Iran
چکیده [English]

Rural tourism can be like one of the appropriate options for making money and job creation and the positive developments and the transformation of villages to be considered. According to this study to identify the capabilities Maymand village tourism and tourism development strategic plan using a set of internal factors (strengths, weaknesses) and a set of external factors (opportunities, threats). The research is descriptive and analytical methods. Collecting information and data required by a library and field studies conducted investigations and to analyze information by using the technique of SWOT strengths, weaknesses, opportunities and threats are analyzed Tourism and strategies to develop regional tourism. 17 strengths and opportunities were identified against 12 weaknesses and threats in the village. It affects tourism functions in Maymand. results from strategic SWOT implies that in between the internal and external factors affecting the development of tourism maymand, T4, O8, W4, S4, By Rated, 0.39 , 0.51 , 0.6 , 0.72 and the final score matrix assess internal factors (3.21) and external (3.26) . The conditions of the region in terms of tourism points in optimum condition. conditions of the study area are favorable in terms of tourism scores. The result of the strategy SWOT indicated that (SO) with a score of 3.41 a first priority (ST) with a score of 3.29, (WO) with a score of 3.17, (WT) with a score of 3.05 The next priorities is Meymand tourism planning is in 2016.

کلیدواژه‌ها [English]

  • strategic plan
  • Meymand Village
  • Rural tourism
  • SWAT model