تحلیل تصمیم پذیرش نوآوری بکارگیری آبیاری مناسب درتاکستان های شهرستان خرمدره

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه زنجان

2 دانشیار دانشگاه زنجان

10.22048/rdsj.2020.197535.1814

چکیده

مدیریت صحیح آب در باغات باعث استفاده بهینه از منابع آب، خاک، کود و تولید محصولاتی با کمیت و کیفیت بالا می‌شود. لذا هدف این پژوهش بررسی تصمیم پذیرش نوآوری بکارگیری آبیاری کارا در باغات انگور توسط انگورکاران شهرستان خرمدره می‌باشد که با استفاده از یک پیمایش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. داده‌ها از طریق مصاحبه‌های ساختارمند با انگورکاران با کمک ابزار پرسشنامه گردآوری گردید. نمونه‌ای متشکل از 260 نفر از جامعه 3942 نفری انگورکاران شهرستان خرمدره با استفاده‌ از یک روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای انتخاب گردیدند. نتایج مقایسه فرایند تصمیم پذیرش (دانش، قصد و نیت و رفتار) بکارگیری آبیاری کارا در بین سه گروه نشان داد‏ که این اختلاف هم بین افراد گروه 1 (غیر تحت پوشش) با گروه 2(افراد تحت پوشش طرح طوبی87-1380) و گروه 3 (تحت پوشش طرح توسعه باغ ها سالهای 90-1388) وجود دارد و هم بین افراد گروه 2 با گروه 3 وجود دارد. به طور کلی میانگین رتبه‏ ای دانش، قصد و نیت و رفتار انگورکاران گروه 3 نسبت به دو گروه 1 و 2 بیشتر شده است و میانگین گروه 2 نیز نسبت به گروه 1 بالاتر است. در نتیجه دانش، قصد و نیت و رفتار پذیرش آبیاری کارا در بین گروه 3 بالاتر می‌باشد، پس طرح اصلاح و بهبود باغ‌های انگور موجب بالا بردن تصمیم پذیرش آبیاری کارا توسط انگورکاران شهرستان خرمدره شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of Farmers' Decision for Adopting Proper Irrigation Innovation in Grape Orchards in the Khoramdareh Township

نویسنده [English]

  • esmail karamidehkordi 2
2 zanjan university
چکیده [English]

water correct management in orchards will make optimal use of water, soil, fertilizer sources and production of high quality and quantity products. Therefore, the purpose of this study was to analysis the innovation adoption decision of applying proper irrigation in grape orchards by grape growers in Khorramdareh Township. In order to produce better and more quality products through the efficient use of water while saving it. This study has been done using a descriptive-analytical survey. Data were collected through structured interviews with grape growers with of using questionnaire tools. a sample containing 260 people of 3942 grape growers of Khoramdareh township were selected by a multi-level sampling method and were interviewed. The results of the comparison of knowledge, intent, and implementation of applying correct irrigation among the three groups showed that This difference exists between both group 1 (non-members in the plan) with group 2 (the cover of Toba plan 2001-2008) and group 3 (grape growers under the cover of garden development plans 2008-2011) and between group 2 and group 3. Generally, score average of knowledge, intent, and implementation of grape growers in group 3 more than in groups 1 and 2, and the average of group 2 is higher than group 1. as a result of knowledge, intent, implementation in adoption of the applying proper irrigation is higher among group 3. Therefore, Reforming and Improving Grape Orchard Plan has increased the adoption of the applying proper irrigation by grape growers in Khoramdar Township.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation Adoption
  • Reforming and Improving Grape Orchard Plan
  • Proper Irrigation
  • Grape Growers
  • Khoramdar Township