تحلیل تصمیم پذیرش نوآوری بکارگیری آبیاری مناسب در تاکستان‌های شهرستان خرمدره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه زنجان

2 دانشیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشگاه زنجان

10.22048/rdsj.2020.197535.1814

چکیده

مدیریت صحیح آب در تاکستان‌ها باعث استفاده بهینه از منابع آب، خاک، کود و تولید محصولاتی با کمیت و کیفیت بالا می‌شود. لذا هدف این پژوهش بررسی تصمیم پذیرش نوآوری بکارگیری آبیاری مناسب در تاکستان‌های انگور توسط انگورکاران شهرستان خرمدره می‌باشد، تا از طریق استفاده بهینه از آب ضمن صرفه‌جویی در مصرف آن محصولات بهتر و با کیفیت‌تری تولید شود. این پژوهش با استفاده از یک پیمایش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. داده‌ها از طریق مصاحبه‌های ساختارمند با انگورکاران با کمک ابزار پرسشنامه گردآوری گردید. نمونه‌ای متشکل از 260 نفر از جامعه 3942 نفری انگورکاران شهرستان خرمدره با استفاده‌ از یک روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای انتخاب گردیدند. نتایج مقایسه فرایند تصمیم پذیرش (دانش، قصد ونیت (نگرش) و رفتار) بکارگیری آبیاری مناسب در بین سه گروه نشان­داد‏ که این اختلاف هم بین افراد گروه 1 (غیر تحت پوشش) با گروه 2 (افراد تحت پوشش طرح طوبی87-1380) و گروه 3 (تحت پوشش طرح توسعه باغ ها سالهای 90-1388) وجود دارد و هم بین افراد گروه 2 با گروه 3 وجود دارد. به طور کلی میانگین رتبه‏ای دانش، قصد و نیت و رفتار انگورکاران گروه 3 نسبت به دو گروه 1 و 2 بیشتر شده است و میانگین گروه 2 نیز نسبت به گروه 1 بالاتر است. در نتیجه دانش، قصد و نیت و رفتار پذیرش آبیاری مناسب در بین گروه 3 بالاتر می‌باشد، پس طرح اصلاح و بهبود باغ‌های انگور موجب بالا بردن تصمیم پذیرش آبیاری مناسب توسط انگورکاران شهرستان خرمدره شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of Farmers' Decision for Adopting Proper Irrigation Method in Grape Orchards in the Khor’ramdar’reh Township

نویسندگان [English]

  • Seyede Shirin Golbaz 1
  • Esmaeil Karami Dehkordi 2
1 Ph.D Student of Agricultural Extension and Education, University of Zanjan
2 Associate Professor, Department of Promotion, Rural Development Communications, University of Zanjan
چکیده [English]

Proper water management in orchards will make optimal use of water, soil, fertilizer resources and production of large amounts of high quality products. Therefore, the purpose of this study was to analyze adoption of the decision to apply proper irrigation in grape orchards by grape growers in the Khorramdarreh Township in order to produce better high quality products through efficient use of water while saving it. This study was done using a descriptive-analytical survey. Data were collected through structured interviews with grape growers by  using questionnaire tools. A sample containing 260 people of 3942 grape growers in the Khor’ramdar’reh Township were selected by the multi-level sampling method who were interviewed. The results of the comparison of knowledge, intent, and implementation of applying proper irrigation method the three groups showed that this difference exists between both group 1 (non-members in the plan) and  groups 2 (the cover of Toba plan 2001-2008) and 3 (grape growers under the cover of garden development plans 2008-2011) and between groups 2 and 3. Generally, the average score of knowledge, intent, and implementation of grape growers in group 3 were higher than that of groups 1 and 2, and the average score of knowledge for group 2 was higher than that of group 1. As a result of knowledge, intent, implementation in adoption of a proper irrigation method is higher among group 3. Therefore, reforming and Improving Grape Orchard Plan has increased the adoption of a proper irrigation method by grape growers in the Khor’ramdar’reh Township.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation Adoption
  • Reforming and Improving Grape Orchard Plan
  • Proper Irrigation
  • Grape Growers
  • Khoramdar Township