بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر برندسازی محصولات کشاورزی در شرکت‌های تعاونی روستایی استان اصفهان (مورد مطالعه: محصول سیب‌زمینی) راهکاری در جهت توسعه روستایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه پیام نور خوانسار، اصفهان، ایران

3 استادیار و عضو علمی دانشگاه پیام نور

10.22048/rdsj.2020.201369.1816

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر برندسازی محصولات کشاورزی (مورد مطالعه: محصول سیب‌زمینی) در شرکت‌های تعاونی روستایی استان اصفهان است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش در دستۀ تحقیقات پیمایشی قرار می‌گیرد. جامعه آماری شامل شرکت‌های تعاونی روستایی استان اصفهان به تعداد 150 شرکت که در سال 1397 انجام گرفت و از این تعداد، مطابق با جدول کرجسی- مورگان، 110 شرکت به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها در این تحقیق پرسشنامه استاندارد 44 پرسشی است که میزان آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه برابر با 78/0 می‌باشد. در این تحقیق از نرم افزار Spss، آزمون همبستگی اسپیرمن و رگرسیون برای تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده استفاده گردید. همچنین از آزمون فریدمن برای رتبه‌بندی عوامل موثر بر برندسازی محصولات کشاورزی در قالب سه دسته دولت، تولیدکننده و مصرف کننده در نمونه مورد مطالعه استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل موثر بر برندسازی به‌ترتیب دولت، تولیدکننده و مصرف کننده این محصول می‌باشد. نتایج آزمون رگرسیون به‌ترتیب حاکی از تاثیر 32، 24 و 22 درصدی نقش دولت، تولیدکننده و مصرف کننده بر برندسازی محصول سیب‌زمینی می‌باشد. از عوامل موثر مربوط به دولت می‌توان به اهرم‌های حمایتی دولت، اعطای تسهیلات و الزام به برندسازی محصولات کشاورزی اشاره نمود. همچنین نتایج نشان داد که عوامل موثر بر برندسازی از منظر تولیدکنندگان شامل آگاهی به برندسازی با تاثیر مثبت و قیمت تمام شده محصول سیب‌زمینی و هزینه‌های ایجاد نام تجاری، تاثیر منفی را بر برندسازی محصول دارند. علاوه براین مصرف کننده نهایی نیز با مولفه‌های کیفیت و نوع بسته‌بندی با تاثیر مثبت و تک فروشی محصول و قیمت با تاثیر منفی در برندسازی محصول سیب‌زمینی موثر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Examining and ranking of factors affecting on branding of agricultural products in Isfahan’s rural cooperative companies (case study: Potato production) strategy for rural development

نویسندگان [English]

  • mohammad mehtari- arani 1
  • Yasser Maghsoudi Ganjeh 2
  • abolfazl baghbani-arani 3
  • SAED ABDOLMANAFI 1
2 NULL
چکیده [English]

The aim of this study was to examine and rank of factors affecting on branding of agricultural products in Isfahan’s rural cooperative companies. This research is applied in terms of its purpose and in terms of its nature and method in the field of survey research. The statistical population consisted of managers of rural cooperative companies in Isfahan province with 150 companies in 2018, of which 110 were selected by random method according to Krejcie & Morgan table. The data gathering tool in this research was a standard questionnaire of 44 questions. The Cronbach's alpha for this questionnaire was 0.78. In this research, Spss software, Spearman correlation test and regression analysis were used to analyze the collected data. Also, Friedman test was used to rank the effective factors (barriers and drivers) on potato in three groups of government, producer and consumer in the sample. The results of the research showed that the factors influencing brand-building are government, producer and consumer, respectively. The results of regression test indicate the effect of 32, 24 and 22 percent of government, producer and consumer role on potato product branding. Government-supported leverage, lending facilities, and the requirement for branding of agricultural products are among the most influential factors in the state. The results also showed that the factors affecting branding from the perspective of producers including awareness of branding with a positive effect on the price of potatoes and the cost of brand creation have a negative effect on product branding. In addition, the final consumer is also affected by the quality and packaging components with a positive impact, and the single sale of the product and the price has a negative effect on the brand-name product of the potato.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural products
  • Branding
  • Marketing
  • Potato