تحلیل نقش آمایش عناصر فضایی در تاب‌آوری اقتصاد روستایی مطالعه موردی: دهستان چشمه‌سرا(شهرستان شوط)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا - دانشگاه ارومیه

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه جغرافیای دانشگاه ارومیه

10.22048/rdsj.2020.208900.1826

چکیده

اتخاذ استراتژیهای کارآمد پایدار سازی برای جنبه های مختلف تولید، توزیع و مصرف رسالت اصلی متولیان امور توسعه روستایی است. هدف این تحقیق مطالعه میزان تاب‌آوری و انعطاف‌پذیری روستاهای دهستان چشمه سرا از نظر تولید، توزیع و مصرف در بخشهای مختلف اقتصادی و تبیین نقش سازمان فضایی عناصر در تاب آوری آن است. روش تحقیق حاضر توصیفی-تحلیلی است. روش جمع آوری اطلاعات بصورت اسنادی و میدانی بوده است. روش نمونه گیری نیز بصورت ساده تصادفی و حجم نمونه(320 نفر) با استفاده از روش آماری کوکران انجام شده است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روشهای آماری در محیط SPSS و GIS انجام شد. نتایج رگرسیون فضایی حاکی از ارتباط بین تاب‌آوری و عناصر سازمان فضایی دارد. ارتباط تاب‌آوری با لکه‌ها و شبکه‌ها بالاست. روستاهایی که اراضی مناسب تری داشتند، تاب‌آوری بالاتری را نیز تجربه کردند و تنها تعداد معدودی از روستاها چنین حالتی نداشتند و کمترین ارتباط نیز مربوط به سازمان فضایی جمعیت با تاب آوری است. در مورد شبکه‌ها وضعیت نوسان زیادی داشته است. به طوری که روستاهای علی‌کندی و ایل‌بلاغی که بالاترین وزن را در شبکه‌های ارتباطی داشتند دارای تاب‌آوری پایینی می‌باشند. به همین دلیل ضریب محلی آن از 3/0 تا7/0 در نوسان بوده‌است. بطور کلی نتایج نشان از ارتباط کامل عناصر سازمان فضایی و با تاب آوری است. ضرایب محلی تخمین زده شده برای آنها 85/0است که نشان از ارتباط بالای تمام روستاهاست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the role of space elements in the resilience of rural economy Case study: Cheshmeh-Sara district (Shot city)

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar taghiloo 1
  • farshad rahmani 2
1 Urmia university
2 Graduated from the Department of Geography, Urmia University
چکیده [English]

The main responsibility of the rural development custodian's employment strategies for the various aspects of the production, distribution and consumption is for adoption of effective sustainable management. The aim of this study was to study the resilience and flexibility of villages in terms of production, distribution and consumption in different economic sectors and also explain the role of the spatial organization of elements in its resilience in Cheshme-Sara district. The research method is descriptive-analytic. The method of collecting information is document and field. Sampling method was applied randomly and the sample size (320 people) was performed using Cochran statistical method. The data was analyzed using SPSS and GIS methods. Spatial regression results indicate the relationship between resilience and elements of the spatial organization. The villages have more suitable lands that experienced a higher resilience, but only a few villages did not have such a situation, and the least associated was the resilience of the spatial organization of the population. There has been a lot of volatility in the networks. Althogh Alikandi and Il-Balagh villages is the highest weight in communication networks but have low resilience. To this cause, its local coefficient ranged from 0.3 to 0.7. In general, the results indicate that the elements of the spatial organization are resilient. The estimated local coefficients for them are 0.85, which indicates the high correlation of the entire village.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resilience"
  • "Land use"
  • "Spatial regression"
  • "Cheshmesra district