راهبردهای توسعه روستایی (RDSJ) - مقالات آماده انتشار