دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی پژوهشی

1. بررسی تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر مصرف خانوارهای روستایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اسفند 1399

فاطمه رستگاری پور؛ فاطمه مساحی


2. بررسی موانع و دلایل عدم استفاده روستاییان از پل عابر پیاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1400

فاطمه رستگاری پور؛ بهاره رضازاده


3. شناسایی و تحلیل اثرات رونق صنایع دستی بومی در توسعه سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان‌های تربت جام- تایباد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مرداد 1400

خدیجه بوزرجمهری؛ حسن گیاهی؛ علی اکبر عنابستانی؛ مهدی کرمانی


4. تاثیر پذیرش تکنولوژی آبیاری تحت فشار بر مدیریت توسعه پایدار روستایی با توجه به متغیر کارآفرینی روستایی (مورد مطالعه استان چهارمحال و بختیاری: شهرستان کیار)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1400

محمد محمدی؛ ابوالفضل باغبانی آرانی؛ ابراهیم همتیان


5. مطالعه پیامدهای اجتماعی و اقتصادی شهرک‌های صنعتی بر نواحی روستایی مورد مطالعه: شهرک‌های صنعتی شهرستان ارومیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1400

توحید علیزاده؛ محمد مظلوم خراسانی؛ علی اکبر مجدی


6. محیط جغرافیایی و توسعه فضایی روستاشهر شهمیرزاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1400

سعید کامیابی


7. بررسی کارآیی بازاریابی محصولات زراعی منتخب مزارع خانوادگی خرد روستایی : مطالعه ی موردی (شهرستان باشت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1400

محمدصادق قلی پور؛ احمد عابدی سروستانی؛ رامتین جولایی


8. پیش بینی سطح تحقق پذیری طرح های احداث صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی با استفاده از الگوی پروبیت ترتیبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1400

سید مجتبی مجاوریان؛ رقیه زاهدیان تجنکی؛ مریم اسدپور کردی


9. تحلیل عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر صنعت شیر روستاهای استان کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1400

مهدیه ساعی؛ پیروز شاکری؛ اصغر صالحی؛ صفت الله رحمانی


10. بررسی جریان انرژی و انتشار گاز‌های گلخانه‌ای مزارع دیم نخود (مطالعه موردی: استان خراسان شمالی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1400

مهدی بابائیان؛ ابوالفضل توسلی؛ مهدی جواهری؛ مصطفی جعفریان


11. بررسی کشت گیاهان دانه روغنی در توسعه پایدار مناطق روستایی حوزه سیستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1400

ابوالفضل توسلی؛ سید محمد رضا سید حسینی؛ علیرضا آبده


12. برنامه ریزی راهبردی بازاریابی گیاهان دارویی در نواحی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان چناران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1400

مریم قاسمی؛ زری افشار؛ خدیجه بوزرجمهری


13. بررسی مؤلفه های کارآفرینی اکوتوریسم در پای کوه های سهند مطالعه موردی دره آذرشهرچای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1400

پریسا سادات سهرابی؛ داود مختاری


14. راهبردهای تحقق مشارکت زنان روستایی در پروژه های توسعه در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1400

شهره سلطانی؛ مجتبی پالوج


15. بررسی رابطه بین ارزش افزوده زیربخش‌های کشاورزی و نابرابری درآمدی در مناطق روستایی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1400

محمد کیانی ده کیانی؛ حامد نجفی علمدارلو


16. تحلیل مدیریت پسماند روستایی با استفاده از تحلیل مدل ساختاری PLSمطالعه موردی دهستان ماهیدشت کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1400

محمد اکبرپور؛ امیر امیری؛ سمیه عظیمی


17. تدوین مدل مفهومی زیست‌پذیری با ارزیابی عوامل راهبردی‌

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1400

چمران موسوی؛ اسماعیل علی اکبری؛ رضا مختاری ملک آبادی