دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی پژوهشی

1. بررسی تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر مصرف خانوارهای روستایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اسفند 1399

فاطمه رستگاری پور؛ فاطمه مساحی


2. بررسی اثرات گرد و غبار بر معیشت روستاییان (مطالعه موردی: شهرستان نیمروز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1400

فهیمه بزی؛ سید مهدی حسینی؛ محمدعلی ترکی هرچگانی


3. تحلیل عوامل موثر بر کاهش بیگانگی اجتماعی جوانان روستایی شهرستان اردبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مرداد 1400

وکیل حیدری ساربان


4. شناسایی و تحلیل اثرات رونق صنایع دستی بومی در توسعه سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان‌های تربت جام- تایباد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مرداد 1400

خدیجه بوزرجمهری؛ حسن گیاهی؛ علی اکبر عنابستانی؛ مهدی کرمانی