دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر توسعه پایدار گردشگری روستایی (مطالعه موردی: روستای زرآباد بخش الموت شرقی قزوین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1398

مهناز محمدزاده؛ کریم محمدی؛ طاهره شرقی


2. راهبردهای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما دربا رویکرد کارآفرینی در مناطق روستایی (مطالعه موردی:روستاهای شهرستان بم استان کرمان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1398

ندا بنی اسدی؛ داوذ ثمری؛ جمال فرج الله حسینی؛ مریم امیدی نجف آبادی


3. ارزیابی اثرات اقتصادی و اجتماعی استقرار صنایع بر توسعه روستایی پیرامونی در شرکت های سرب و روی انگوران.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 فروردین 1399

زلیخا نادرخانی؛ سید اسکندر صیدائی