دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی پژوهشی

1. بررسی تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر مصرف خانوارهای روستایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اسفند 1399

فاطمه رستگاری پور؛ فاطمه مساحی


2. بررسی اثرات گرد و غبار بر معیشت روستاییان (مطالعه موردی: شهرستان نیمروز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1400

فهیمه بزی؛ سید مهدی حسینی؛ محمدعلی ترکی هرچگانی


3. تحلیل عوامل موثر بر کاهش بیگانگی اجتماعی جوانان روستایی شهرستان اردبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مرداد 1400

وکیل حیدری ساربان


4. شناسایی و تحلیل اثرات رونق صنایع دستی بومی در توسعه سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان‌های تربت جام- تایباد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مرداد 1400

خدیجه بوزرجمهری؛ حسن گیاهی؛ علی اکبر عنابستانی؛ مهدی کرمانی


5. تاثیر پذیرش تکنولوژی آبیاری تحت فشار بر مدیریت توسعه پایدار روستایی با توجه به متغیر کارآفرینی روستایی (مورد مطالعه استان چهارمحال و بختیاری: شهرستان کیار)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1400

محمد محمدی؛ ابوالفضل باغبانی آرانی؛ ابراهیم همتیان


6. ارزیابی مقایسه‌ای کارایی فنّی و بازدهی نسبت به مقیاس واحدهای پرورش مرغ گوشتی(مطالعه موردی: شهرستان های بیرجند و درمیان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1400

محمدرضا بخشی؛ سیدهمایون فرهنگ فر؛ پویان مالکی نژاد


7. بررسی موانع و دلایل عدم استفاده روستاییان از پل عابر پیاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1400

فاطمه رستگاری پور؛ بهاره رضازاده


8. تحلیل علل نا امنی غذایی زنان سرپرست خانوار روستایی شهرستان کرمانشاه و راهبردهای مقابله با آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1400

نیلوفر صوفی؛ امیرحسین علی بیگی؛ علی اصغر میرک زاده


9. نقش شهرهای کوچک در تحولات فضایی روستاها (مطالعه موردی: روستاهای بخش اورامان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1400

سعید سجادی؛ حسین کریم زاده


10. مطالعه پیامدهای اجتماعی و اقتصادی شهرک‌های صنعتی بر نواحی روستایی مورد مطالعه: شهرک‌های صنعتی شهرستان ارومیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1400

توحید علیزاده؛ محمد مظلوم خراسانی؛ علی اکبر مجدی