شماره جاری: دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 23، پاییز 1398 (پاییز 98) 
3. بکارگیری راهبردهای مدیریت آب توسط کشاورزان کوچک ‌مقیاس در شرایط خشکسالی در استان اصفهان

صفحه 3-3

مهناز محمدزاده؛ حسین شعبانعلی فمی؛ مسلم سواری؛ مهسا معتقد؛ مسیب بقائی؛ سمیرا افشاری