شماره جاری: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 21، بهار 1398 (بهار 98 راهبردهای توسعه روستایی) 

مقاله پژوهشی

1. تحلیل سطوح پایداری معیشت روستاییان (مطالعه موردی روستاهای شهرستان سقز)

صفحه 1-1

افسانه احمدی؛ حسن لنگرودی؛ وحید ریاحی؛ حمید جلالیان


7. الگوی بهینه حمل و نقل صیفی‌جات در شبکه راههای روستایی استان خراسان رضوی

صفحه 7-7

فرزانه کلاتی مقدم؛ تکتم محتشمی؛ بهادر بذرافشان مقدم