موضوعات = توسعه روستایی-ترویج و مدیریت کشاورزی
عوامل مؤثر در تمایل کشاورزان بر تداوم کشت توتون در استان مازندران

دوره 7، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 63-74

10.22048/rdsj.2020.225538.1844

عبدالحلیم کر؛ حمید بلالی؛ محمدشریف شریفزاده


بکارگیری راهبردهای مدیریت آب توسط کشاورزان کوچک مقیاس در شرایط خشکسالی درمناطق روستایی استان اصفهان

دوره 6، شماره 3، مهر 1398، صفحه 265-278

10.22048/rdsj.2020.206263.1823

مهناز محمدزاده؛ حسین شعبانعلی فمی؛ مسلم سواری؛ مهسا معتقد؛ مسیب بقائی؛ سمیرا افشاری


شناسایی موانع و مشکلات واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در روستاهای شهرستان ساری

دوره 5، شماره 4، دی 1397، صفحه 455-467

10.22048/rdsj.2019.121688.1719

حسن خدایی استیار؛ حسین راحلی؛ حسین کوهستانی؛ حبیب شجاعی مزدی


شناسایی موانع توسعه‌ کشاورزی از دیدگاه کشاورزان دهستان قراتوره

دوره 5، شماره 3، مهر 1397، صفحه 311-327

10.22048/rdsj.2019.97696.1676

ژیلا مرادی؛ علی اصغر میرک زاده؛ فرحناز رستمی


تحلیل راهبردی نظام ترویج به عنوان ابزار توسعه روستایی

دوره 5، شماره 2، تیر 1397، صفحه 197-215

10.22048/rdsj.2018.87296.1657

پریوش مرادی؛ عنایت عباسی؛ مجیدرضا خداوردیان


بررسی عوامل مؤثر بر پایداری رفتار زیست‏محیطی گندمکاران شهرستان بوکان

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 15-32

10.22048/rdsj.2018.64361.1598

یادگار مؤمن پور؛ حسن صدیقی؛ شهلا چوبچیان