تحلیل سطوح پایداری معیشت روستاییان (مطالعه موردی روستاهای شهرستان سقز)

افسانه احمدی؛ حسن لنگرودی؛ وحید ریاحی؛ حمید جلالیان

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 3-19

http://dx.doi.org/10.22048/rdsj.2019.140559.1747

چکیده
  رویکرد معیشت پایدار یکی از رویکردهای تحلیلی جدید در زمینۀ توسعه روستایی است که در سال‌های اخیر به منظور توسعه روستایی و کاهش فقر مورد توجّه قرار گرفته است. هدف این پژوهش تحلیل وضعیت پایداری معیشت روستاییان در شهرستان سقز می‌باشد. برای مشخص نمودن روستاهای مورد مطالعه ابتدا روستاها به 5 گروه جمعیّتی تقسیم شدند و سپس بر اساس فراوانی ...  بیشتر