جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
تحلیل اثرات اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی در نواحی روستایی (مورد‌ مطالعه: بخش خلجستان، شهرستان قم)

شهرام امیرانتخابی؛ هادی قراگوزلو؛ عیوض امینی قواقلو

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 213-231

http://dx.doi.org/10.22048/rdsj.2021.262332.1897

چکیده
  طرح هادی یک سند رسمی برای توسعه کالبدی سکونتگاه‌های روستایی محسوب می‌شود، می‌تواند نقش ویژه و مؤثری در عمران روستاهای کشور و بهبود زندگی روستاییان ایفا نماید. مطالعات مختلفی که تاکنون در حیطه اجرای طرح هادی در کشور انجام پذیرفته، کمتر به اثرات آن بر کیفیت زندگی ساکنین پرداخته‌اند. لذا در تحقیق حاضر سعی گردیده است تا به بررسی و سنجش ...  بیشتر