نویسنده = صافی سیس، یحیی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ابعاد اقتصادی کشت محصولات فناوری زیستی نوین در مناطق روستایی ایران

دوره 7، شماره 1، بهار 1399

یحیی صافی سیس؛ میلاد جودی دمیرچی؛ مژده ملکی