نویسنده = کر، عبدالحلیم
تعداد مقالات: 1
1. عوامل مؤثر در تمایل کشاورزان بر تداوم کشت توتون در استان مازندران

دوره 7، شماره 1، بهار 1399

عبدالحلیم کر؛ حمید بلالی؛ محمدشریف شریفزاده