نویسنده = داریوش حیاتی
تعداد مقالات: 3
2. تحلیل نگرش روستائیان نسبت به تأثیرهای گردشگری روستایی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 113-124

حمید نصرآبادی؛ داریوش حیاتی