نویسنده = هندی زاده، هنگامه
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل الگوهای مقیاس معادل خانوارهای شهری و روستایی استان خراسان رضوی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1399

هنگامه هندی زاده؛ علیرضا کرباسی؛ سید علی دریجانی