نویسنده = مصطفی احمدوند
تعداد مقالات: 2
1. تبیین راهبردهای بهبود معیشت عشایر در شهرستان گچساران

دوره 5، شماره 1، بهار 1397، صفحه 67-85

خداعفو راشدنسب؛ مصطفی احمدوند