نویسنده = سید مجتبی مجاوریان
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عوامل اثرگذار بر کارایی شالیکوبی‌های استان مازندران

دوره 6، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 381-393

سید مجتبی مجاوریان؛ رقیه زاهدیان تجنکی؛ سید علی حسینی یکانی